Счетоводни Услуги за Вашата Фирма

 Част от основните счетоводни услуги, които предлагаме:
tickИзготвяне на индивидуален сметкоплан съобразн с дейността на предприятието /фирмата/;
tickИзготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството;
tickСъставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери и друго;
tickВторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт;
tickПоддържане на регистри: Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки и друго;
tickИзготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри;
tickСъставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
tickКонсултации относно правилното съставяне на счетоводни документи;
tickКласиране на счетоводните документи в архивен вид;
tickСъхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител;
tickПреизчисляване на валутните наличности съгласно официалният курс на БНБ;
tickОсчетоводяване на лизингови договори;
tickИзготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС;
tickПопълване на "Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци;
tickИзготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния Статистически Институт;
tickПопълване на искания за издаване на документи от приходната администрация /НАП/;
tickИзготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях;
tickПопълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината;
tickГодишно счетоводно приключване;
tickОблекчения на данъци на предприятието /фирмата/, чрез използването на държавни електрооните услуги;
tickБърза, лесна и съвременна комуникация между предприятето /фирмата/ и счетоводството /нас/;
tickБЕЗПЛАТНО вземане на документите ви от вашият адрес (важи за гр. Монтана);
tickИ друго…;
 

Вижте нашите услуги за вашите служители – Персонал, Осигуровки и Заплата.