Законодателство

 Актуални документи, които може да изтеглите безплатно:
 
Закон за местните данъци и такси - [Изтегли]

Закон за данък върху добавената стойност /ДДС/ - [Изтегли]

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОКП/ - [Изтегли]

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/ - [Изтегли]

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - [Изтегли]

Закон за корпоративното подоходно облагане - [Изтегли]

Закон за ограничаване на плащанията в брой - [Изтегли]

Кодекс за социално осигуряване - [Изтегли]

Кодекс на труда - [Изтегли]

Закон за здравното осигуряване - [Изтегли]