От 2015г. нова европейска схема за облагане с ДДС

Share Button

Европейски-парламентПубликуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен път, „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Проектът транспонира промените в европейското законодателство в сила от 01.01.2015 г. и по-специално промените в Директива 2006/112/ЕО, изменена от Директива 2008/8/ЕО и мерките, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Промяната е фундаментална за общоевропейската система на ДДС и касае промяна в мястото на изпълнение на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, предоставени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната към данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават на територията на друга държава членка

Новият режим ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи такива услуги, да начисляват и декларират ДДС, дължим върху стойността им, в държавата членка, в която са идентифицирани. Прилагането на режима ще може да се извършва след облекчена регистрация по избор, ако имате затруднения може да се свържете със счетоводител в Монтана. Ако доставчик на обхванатите от специалния режим услуги не се регистрира за прилагане на схемата, то след 01.01.2015 г. той ще трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава-членка на Европейския съюз, в която предоставя тези услуги на крайни клиенти.

Източник: НАП